Select Page

แนะนำเรื่องที่ควรประเมิน ก่อนการเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟมาใช้งาน

}

February 23, 2022

l

Seoservice

สำหรับผู้ที่สนใจจะเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟมาใช้งาน แต่ยังไม่รู้ว่าควรจะเลือกแบบใด ขอแนะนำให้คุณทำการประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องปั่นไฟให้ดี เพื่อที่คุณจะสามารถใช้เครื่องได้ยาวนาน ซื้อมาแล้วคุ้มค่าต่อเงินที่เสียไป และไม่เปลืองค่าพลังงาน พร้อมทำให้เครื่องปั่นไฟที่ซื้อมาสามารถสร้างประโยชน์ได้เต็มที่

เรื่องที่ควรประเมิน ก่อนการเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟ

เมื่อคุณวิเคราะห์มาแล้วว่าควรจะเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟมาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภายในบ้านเรือน หรือการใช้ภายในธุรกิจ คุณควรทำการประเมินปัจจัยในหลากหลายด้าน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องปั่นไฟให้ดี เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการใช้สูงสุด ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต รวมไปถึงการประเมินเรื่องแผนสำรองเมื่อเครื่องเสีย เพื่อทำให้คุณใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยเรื่องสำคัญที่คุณควรประเมินก่อนการเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟจะมีดังนี้

การเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟ

1.ซื้อมาใช้ในงานอะไร?

เรื่องแรกที่คุณควรวิเคราะห์ก่อนซื้อ คือ การใช้งานของคุณเป็นไปในรูปแบบใด เพื่อที่จะสามารถเลือกประเภทของเครื่องปั่นไฟได้อย่างถูกต้อง พร้อมทำให้คุณสามารถจำกัดขอบเขตของการซื้อได้ดีกว่าเดิม เช่น ถ้าคุณต้องการซื้อมาใช้ภายในบ้านเรือน เครื่องปั่นไฟที่เหมาะสมจะเป็นเครื่องขนาดเล็กกับขนาดกลาง ที่จะถูกใช้งานภายในบ้านเรือนโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีกำลังไฟฟ้าผลิตอยู่ในช่วง 2-20 KVA แต่ถ้าใช้ในด้านธุรกิจอาจจะต้องใช้เครื่องขนาดกลาง ในการสร้างกำลังไฟเริ่มต้นที่ 20-50 KVA เป็นต้น โดยเครื่องปั่นไฟยังมีทั้งรูปแบบการใช้น้ำมันเบนซิน, ดีเซล, เครื่องอินเวอร์เตอร์, แบตเตอรี่ และโซล่าเซลล์ ดังนั้นคุณจึงควรต้องเลือกให้เหมาะสมต่องานมากที่สุด เพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายสูงเกินความจำเป็น

2.คำนวณการใช้ไฟให้ดี

คำนวณเรื่องการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรือธุรกิจของคุณให้ดี เพื่อที่จะสามารถซื้อเครื่องปั่นไฟมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งถ้าคุณไม่ยอมคำนวณไฟฟ้าก่อนการซื้อ มักจะก่อให้เกิดปัญหาการซื้อเครื่องที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งถ้าเครื่องมีขนาดเล็กกว่าการใช้งาน เมื่อต้องเปิดใช้จริงอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องปั่นไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ แต่ถ้าเครื่องมีขนาดใหญ่เกินไป เมื่อเริ่มใช้งานแล้วอาจจะทำให้กินไฟหนัก ทั้งยังอาจจะสร้างกำลังไฟสูงเกินกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าจะรับไหวได้เช่นกัน ดังนั้นจึงควรต้องมีการคำนวณอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ทำให้เกิดความเสียหาย โดยใช้หลักการคำนวณ คือ

Add Line : @Bangkokgen Add Line : @Bangkokgen

  • การนำกำลังไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ต้องใช้ไฟ มาบวกรวมกัน
  • ทำการหารด้วยจำนวน 1,000 เพื่อให้กลายเป็นกิโลวัตต์ และนำมาเทียบ 1 KW = 0.8 KVA
  • เมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาแล้ว ให้นำไปเทียบกับเครื่องปั่นไฟแต่ละขนาด เพียงเท่านี้คุณจะรู้ว่าควรเลือกเครื่องปั่นไฟขนาดเท่าใด จึงจะเหมาะสมต่อการใช้งานของคุณมากที่สุด

การเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟ

3.เลือกแบรนด์และรุ่นที่ไว้วางใจได้

แบรนด์เครื่องปั่นไฟในตลาดประเทศไทย มีอยู่ด้วยกันหลายแบรนด์และมีผลิตออกมาหลากหลายรุ่น ดังนั้นควรจะต้องศึกษาทั้งชื่อเสียงของแบรนด์และรุ่นที่สนใจเป็นพิเศษ เพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อว่าแบนด์และรุ่นไหน ที่เหมาะสมต่อการใช้งานของคุณมากที่สุด พร้อมการดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงเสมอ รวมไปถึงการศึกษาเรื่องปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะใช้งานร่วมด้วย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยทำให้คุณประเมินเลือกซื้อได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด

4.เรียนรู้การใช้งานที่ถูกต้อง

เมื่อคุณรู้แล้วว่าควรซื้อเครื่องปั่นไฟแบรนด์และรุ่นไหน เรื่องต่อมาคุณควรจะเรียนรู้เรื่องการใช้งานให้ถูกต้อง วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและเข้าใจวิธีการใช้งานทั้งหมด เพื่อทำให้คุณซื้อมาแล้วใช้งานจริงได้เลยทันที โดยไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดที่อาจจะทำให้เครื่องเสียหายได้เร็วเกินไป

การเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟ

5.จุดที่ตั้งที่เหมาะสม

อีกหนึ่งเรื่องที่คุณควรต้องประเมิน คือ การหาจุดที่ตั้งที่เหมาะสมภายในบ้านหรือภายในโซนธุรกิจของคุณ เพราะเครื่องปั่นไฟจะมีทั้งเสียง ความร้อน และควัน โดยเฉพาะการเลือกใช้เครื่องดีเซลที่อาจจะมีควันออกมาจากเครื่องในขณะใช้งาน  พร้อมการปล่อยความร้อนออกมาจำนวนมาก ดังนั้นคุณจึงควรต้องมองหาสถานที่เปิดและตั้งอยู่ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในระยะ 1 เมตร อยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวกและไม่รบกวนผู้อื่น พร้อมการตั้งภายในพื้นที่กันแดด กันฝนได้ จึงจะถือว่าเหมาะสมที่สุด

ถ้าคุณกำลังสนใจจะเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟมาใช้งาน ไม่ควรพลาด! เรื่องการประเมินก่อนเลือกซื้อ เพื่อทำให้ได้เครื่องที่เหมาะสมต่อความต้องการมากที่สุด พร้อมทำให้การใช้งานมีความปลอดภัย ไม่กินไฟ และไม่ทำให้ทั้งตัวเครื่องกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายง่ายจนเกินไป

การเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟ

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.