Select Page

การเลือกเครื่องปั่นไฟ

เลือกเครื่องปั่นไฟอย่างไรให้คุ้มราคามากที่สุด เครื่องปั่นไฟหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีชื่อตามสากลว่า Generator สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ จึงถูกผลิตออกมาหลายขนาด เพื่อให้ใช้ได้ทั้งภายในบ้านเรือน, โรงงานอุตสาหกรรม, ห้างสรรพสินค้า, ธุรกิจต่าง ๆ...